Algemene verkoopvoorwaarden Kiezeltje

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kiezeltje doet, op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten die Kiezeltje sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 De algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 De Nederlandse tekst van deze verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 2 Totstandkoming van een overeenkomst
2.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Kiezeltje niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
2.2 Alle door Kiezeltje gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door Kiezeltje gemaakte offertes en aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard, tenzij bij de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven. Onder aanbod wordt verstaan een aan de wederpartij gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
2.3 Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment een wijziging ondergaan, dan behoudt Kiezeltje zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de leveranciers van Kiezeltje een prijswijziging doorvoeren.

Artikel 3 Levering
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering franco.
3.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken c.q. de te verlenen diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Kiezeltje te leveren zaken. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3.3 De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Kiezeltje bij deze ophaalt of, indien aflevering op zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. Kiezeltje heeft het recht, indien de wederpartij één van zijn verplichtingen uit dit artikel heeft geschonden, de overeenkomst na een verzuimperiode van een maand, te ontbinden.
3.4 Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De levertijd wordt door Kiezeltje bij benadering vastgesteld. Kiezeltje is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van overeengekomen levertijden.
3.5 Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Kiezeltje schriftelijk in gebreke te stellen.
3.6 Het is Kiezeltje toegestaan zaken en diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deel van de levering geen, althans wezenlijk verminderde, zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken c.q. diensten in gedeelten worden geleverd, is Kiezeltje bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Wijzigingen in de te leveren zaken
4.1 Kiezeltje is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken. Indien Kiezeltje van deze mogelijkheid gebruikt maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende een maand nadat hij de afwijking heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. In ieder geval heeft de wederpartij deze bevoegdheid niet meer na zes weken na de levering door Kiezeltje van de litigieuze zaken.

Artikel 5 Retourzending
5.1 Retourzendingen zijn slechts toelaatbaar bij voorafgaande schriftelijke toestemming van kiezeltje b.v..
5.2 De kosten van retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 Gebreken; klachtentermijn
6.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna en in ieder geval niet later dan binnen drie werkdagen – te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
• indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde.
6.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Kiezeltje te melden. Niet zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij binnen dertig dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan kiezeltje b.v..
6.3 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kiezeltje worden geretourneerd.
6.4 De wederpartij zal tegen Kiezeltje geen aanspraken kunnen doen gelden, nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
6.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde partij op gehele of gedeeltelijke niet-betaling.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De door Kiezeltje geleverde zaken blijven het eigendom van Kiezeltje totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Kiezeltje gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder alle navolgende verplichtingen wordt in ieder geval verstaan de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en of te leveren zaken zelf, de tegenprestatie met betrekking tot krachtens de overeenkomst door Kiezeltje verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van de overeenkomst, zoals schade, boete, rente en kosten.
7.2 Kiezeltje is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens dit artikel in haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugname de overeenkomst zal zijn verbonden, onverminderd het recht van Kiezeltje om alle tengevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen. De wederpartij verleent Kiezeltje een onherroepelijke volmacht de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Kiezeltje is aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kiezeltje toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter slechts in aanmerking die schade waartegen Kiezeltje verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Kiezeltje is beperkt tot het bedrag van de door genoemde verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
8.2 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kiezeltje beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingstermijn. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treding over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
9.2 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. de betalingstermijn is overschreden;
b. de wederpartij failliet is gegaan, althans zijn faillissement is aangevraagd, of indien aan de wederpartij surséance van betaling is verleend, althans de surséance is verzocht;
c. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
d. de wederpartij, indien rechtspersoon of vennootschap, wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9.3 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan Kiezeltje alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% over het openstaande saldo. Indien Kiezeltje aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
9.4 Betaling dient plaats te vinden onder enige korting, verrekening of opschorting.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Kiezeltje is bevoegd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
• de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige met Kiezeltje gesloten overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting;
• indien het aan enige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Kiezeltje te voldoen;
• de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; zulks zonder dat Kiezeltje tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Kiezeltje verder toekomende rechten.
10.2 Daarnaast is Kiezeltje bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden, danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Kiezeltje op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kiezeltje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en/of overeenkomst.
10.4 Kiezeltje behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, evenals iedere overeenkomst tussen Kiezeltje en de wederpartij is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Utrecht. Kiezeltje blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12 Conversiebepaling
12.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.